فصل دهم : رشد ونمو در گیاهان

1- جوانه زنی

1- مریستم های نخستین در چه مناطقی از گیاه یافت می شوند؟( 5/0 )                                                                     خرداد81

2- انواع مریستم پسین در ساقه ی گیاهان چوبی را نام ببرید و محل هر یک را بنویسید . ( 1 )                                          خرداد81

3- الف )  اولین علامت جوانه زنی دانه ها چیست ؟ ( 5/0 )                                                                       شهریور 81- خرداد83

ب ) کامبیوم آوند ساز به سمت خارج خود چه نوع بافتی می سازد؟

4- کدامیک از عبارت های زیر درست وکدام یک نادرست است ؟ ( 5/0 )                                                               خرداد82

الف ) مریستم های نخستین فقط در گیاهان علفی وجود دارد

ب ) از هم جوشی پروتوپلاست دو گیاه برای ایجاد گیاه دورگه استفاده می شود

5- الف ) تشکیل قلاب در ساقه ی جوان لوبیا بعد از جوانه زنی چه اهمیتی دارد ؟ ( 75/0 )                                           مرداد82

ب ) مفهوم پدیده ی تمایز چیست؟

6- رشد پسین در گیاهان چوبی حاصل فعالیت دو نوع مریستم است . آنها را نام ببرید ( 5/0 )                                         مرداد82

7- به پرسش های زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                    دی 82 شهریور 83- دی 84

الف ) مریستم های نخستین در چه بخشهایی از گیاه وجود دارند؟

ب ) در ساختار نخستین رشد قطری ریشه وساقه از چه طریقی صورت می گیرد ؟

ج ) بافت های نخستین را تعریف کنید.

8- پدیده ی تمایز به چه معنی است ؟ ( 5/0 )                                                                                                شهریور 83

9- الف ) دو نوع مریستم که موجب رشد پسین در گیاهان می شوندرا نام ببرید ( 1 )                                           خرداد84- خرداد87

ب ) منظور از تمایز زدایی در گیاهان چیست ؟

10- مفهوم زیست شناسی نمو چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                              شهریور 84

11- الف ) مفهوم زیست شناسی رشد را بنویسید. ( 1 )                                                                                        دی 84

ب ) پروتوپلاست چیست ؟

12- الف ) گیاه دوساله را تعریف کنید. ( 1 )                                                                                                   خرداد85

ب ) دو نوع مریستم را که باعث رشد پسین در گیاهان چوبی می شوند نام ببرید.

13- الف ) به طور کلی رشد در جانداران به دو روش انجام می شود این دو روش را بنویسید. ( 1 )                   شهریور 85 شهریور 86

ب ) نتیجه ی حاصل از فعالیت کامبیوم آوندی به سمت بیرون و درون ساقه را بنویسید.

14- الف ) تغییرات پیاز دوساله را در دومین دوره ی رویش بنویسید. ( 1 )                                                     خرداد86- خرداد87

ب ) در گیاهانی که فقط مریستم نخستین دارند قطر ساقه چگونه افزایش می یابد؟

ج ) چه زمانی ( در چه صورت ) کامبیوم چوب پنبه ساز تشکیل می شود؟

15- در گیاهان علفی چند ساله مواد غذایی مورد نیاز برای دوره ی بعدی رشد در چه اندام هایی ذخیره می شوند؟ ( 5/0 )     شهریور 86

16- الف ) دو روش رشد جانداران را بنویسید. ( 1 )                                                                                           دی 86

ب ) در ریشه کدام سلول ها منشاء تشکیل کلاهک هستند؟

ج ) چه عاملی باعث تشکیل حلقه های سالیانه در درخت هایی که در مناطقی با فصول سرد وگرم رشد می کنند می شود ؟

17- در گیاهان دو ساله ریشه ها علاوه بر جذب آب واملاح چه وظیفه دیگری دارند؟ ( 25/0 )                                        خرداد87

18- الف ) منظور از ساختار نخستین در گیاهان چیست ؟ ( 1 )                                                                             شهریور 87

ب ) کدام مریستم ها موجب رشد پسین می شوند؟

2- تنظیم رشد و نمو گیاهان

1- چرا مرکبات در اتاقی که با بخاری نفتی گرم می شود زودتر می رسند؟ ( 5/0 )                                                        خرداد81

2- برای ژیبرلین و اکسین یک کاربرد در کشاورزی ذکر کنید؟ ( 5/0 )                                                     شهریور 81 ـ خرداد83

3- علت هر یک از پدیده های زیر در گیاهان را به کدام هورمون ها می توان نسبت داد؟ ( 1 )                  شهریور 81 خرداد83- دی 83

الف ) چیرگی راسی                                     ب ) خفتگی دانه

ج ) تسریع رسیدگی میوه ها                             د ) تعویق افتادن پیری در گیاه

4- در مورد هورمون سیتوکینین به پرسش های زیر پاسخ دهید: ( 1 )                                                                   دی 81

1- محل تولید آن کدام بخش گیاه است ؟                           2- نقش این هورمون در گیاه چیست؟

3- کاربرد آن در گل فروشی چیست ؟                               4- در محیط کشت بافت به چه صورت استفاده می شود؟

5- خفتگی دانه را تعریف کنید و دو راه بر طرف شدن آن را بنویسید. ( 1 )                                                           دی 81

6- کدامیک از عبارات زیر درست وکدامیک نادرست است : ( 5/0 )                                                                  خرداد82

الف ) پاسخ یک گیاه به طول روز وشب نور دورگی نام دارد

ب ) انگور بدون دانه چون تریپلوئید است زایا بوده و تولید دانه می کند.

7- در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید: ( 1 )                                                                                        خرداد82

الف ) چیرگی راسی از طریق هورمون ......................اعمال می شود.

ب ) هورمون زودرس کننده میوه ها ......................است

ج ) عبور از یک مرحله ی زندگی به مرحله ی دیگر................... نام دارد که همراه با تشکیل بخش های جدید است

د ) عامل رشد قطری استوانه ی مرکزی در گیاهان چوبی مریستم ..........................است

8- الف ) برای شادابی شاخه های گل از کدام هورمون استفاده می شود؟ ( 1 )                                              مرداد82 خرداد87

ب )‌بریدن سر شاخه های گیاهان موجب پر شاخه و برگ شدن آنها می شود علت را توضیح دهید

9- شرایط محیطی که سبب افزایش اتیلن در گیاه می شوند کدامند ( 4 مورد ) ( 1 )                                                  دی 82

10- چیرگی راسی را تعریف کنید . ( 5/0 )                                                                                                شهریور 83

11- چرا دانشمندان ترجیح می دهند به جای اصطلاح هورمون های گیاهی از اصطلاح تنظیم کنند های رشد استفاده کنند ؟ ( 5/0 )  دی 83

12- آبسیزیک اسید در گیاهان تحت تنش خشکی چگونه تعادل آب را تنظیم می کند؟ ( 5/0 )                                      دی 83

13- الف )  نور دورگی را تعریف کنید ( 1 )                                                                                                خرداد84

ب ) در هریک از موارد زیر کدام هورمون نقش دارد ؟

1- تولید انگور بدون دانه                   2- چیرگی راسی گیاهان                      3- تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها

14- اهمیت خفتگی در گیاهان را بنویسید. ( 5/0 )                                                                                         شهریور 84

15- الف ) اکسین چگونه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود؟ ( 1 )                                                          شهریور 84

ب ) در کشت بافت به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته از کدام هورمون استفاده می شود؟

16- الف ) کدام هورمون موجب خمیدگی ساقه به طرف نور می شود؟ ( 5/0 )                                                   دی 84 دی 85

ب ) کدام هورمون موجب طویل شدن ساقه می گردد؟

17- الف ) اگر خاک اطراف ریشه ها ی گیاه از آب اشباع گردد ریشه ها می میرند علت چیست ؟ ( 1 )                      خرداد85- دی 85

ب ) آبسیزیک اسید چگونه تعادل آب را در گیاهان خشکی تنظیم می کند؟

ج ) در کشت بافت از سیتوکینین به چه منظوری استفاده می شود؟

18- الف ) دو هورمون بازدارنده ی رشد در گیاهان ذکر کنید ( 1 )                                                                     شهریور 85

ب ) گیاهان روز بلند را تعریف کنید.

19- الف ) الگوهای نمو در گیاهان و جانوران را با یکدیگر مقایسه کنید. ( 1 )                                                        خرداد86

ب ) وقتی نور یک جانبه به گیاه می تابد ساقه به طرف نور خم می شودعلت را توضیح دهید.

20- الف ) هرس کردن یل بریدن سر شاخه های گیاهان ( از بین رفتن چیرگی راسی ) چگونه باعث پر شاخه

 و برگ شدن آن ها می شود ؟ ( 1 )                                                                                                           شهریور 86

ب ) اهمیت خفتگی گیاهان را در زمستان بنویسید.

21- الف ) کدام هورمون موجب خمیدگی ساقه به سمت نور می شود؟ ( 1 )                                                             دی 86

ب ) کدام هورمون در گیاهان تحت تنش خشکی باعث حفظ تعادل آب در گیاه می شود؟

ج ) در کشت بافت از سیتوکینین ها به چه منظور استفاده می شود؟

د ) با توجه به نور دورگی گیاهان بی تفاوت را تعریف کنید.

22- الف ) اسید ابسیزیک از دو طریق باعث تعادل آب در گیاهان می شود یکی از این دو روش را بنویسید ( 75/0 )            خرداد87

ب ) در ارتباط با پدیده ی نور دورگی اگر یک شب بلند با کمک یک فلاش نوری شکسته شود کدام گیاهان گل می دهند؟

23- در عبارات زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: ( 1 )                                                                 شهریور 87

الف ) هورمونی که موجب خمیدگی ساقه به سمت نور می شود........................نام دارد

ب ) هورمون ...................... سرعت پیر شدن برخی اندام های گیاهی را کاهش می دهد

ج ) به سلول گیاهی که دیواره ی سلولی آن را جدا کرده اند .......................گفته می شود

د ) برای تسربع و افزایش رسیدگی میوه هایی که قبل از رسیدگی چیده می شوند از هورمون ..........................استفاده می شود.

فصل یازدهم : تولید مثل و رشد ونمو جانوران

1- روش های تولید مثل جنسی در جانوران

1- در کدام گروه از پستانداران رحم وجود ندارد؟ یک نمونه مثال بزنید ( 5/0 )                                                         دی 81

2- روش تولید مثل در پلاتی پوس از چه نظر به خزندگان شباهت دارد؟ ( 5/0 )                                                        مرداد82

3- در لقاح خارجی چه عاملی جنین را از عوامل نامساعد محیطی محافظت می کند؟ ( 5/0 )                                          دی 82

4- اندوخته غذایی تخمک جانوران از چه موادی تشکیل شده است ؟ ( 5/0 )                                                          شهریور 83

5- انواع لقاح در جانوران را نام ببرید. ( 5/0 )                                                                                           دی 83 دی 84

6- یک پستاندار تخم گذار و یک پستاندار کیسه دار را نام ببرید. ( 5/0 )                                                                شهریور 84

7- چرا در تخمک پرندگان میزان اندوخته بسیار زیاد است؟ ( 5/0 )                                                 خرداد85- دی 86 شهریور 87

8- مهمترین ویژگی تخم در خزندگان که در خاک تخم گذاری می کنند چیست ؟ ( 5/0 )                                           شهریور 85

9- الف ) چرا در اپاسوم جنین به طور نارس به دنیا می آید؟ ( 75/0 )                                                           خرداد86 خرداد87

ب ) تخمک ماهی چگونه از عوامل نامساعد محیطی محافظت می شود؟

10- شکل زیر( صفحه 242)  کدام روش نگه داری جنین در جانوران را نشان می دهد؟ ( 25/0 )                                  شهریور 86

2- تولید مثل انسان

1- به پرسش های زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                                    خرداد81

الف ) عامل وارد کننده و جلو برنده تخمک به داخل لوله های فالوپ چیست؟

ب ) منظور از جایگزینی چیست ؟

2- شروع چرخه تخمدان با ترشح چه هورمون هایی آغاز می شود.؟ ( 5/0 )                                                          خرداد81

3- الف ) دو مرحله مجزا در چرخه ی تخمدان را نام ببرید؟ ( 1 )                                                            شهریور 81 خرداد83

ب ) جسم زرد چه هورمون هایی ترشح می کند؟

4- الف ) کدام هورمون سبب تولید اسپرم در مردان می شود؟ ( 5/0 )                                                       شهریور 81 خرداد83

ب ) اسپرم های مرد در کجا بالغ می شوند؟

5- دو مرحله چرخه تخمدان را نام برده و این مراحل توسط هورمون های کدام غدد تنظیم می شوند ؟ (1 )                    دی 81

6- برای هر یک از موارد زیر یک وظیفه ذکر کنید: ( 25/1 )                                                                            خرداد82

الف ) هورمون LH در مردان              ب ) اپیدیدیم در مردان                   ج ) فولیکول در حال رشد در تخمدان

د) جسم زرد                                   ه ) پرده ی آمنیون

7- وزیکول موجود در سر اسپرم و میتوکندری های قسمت میانی آن هر کدام چه نقشی دارند؟ ( 5/0 )                          مرداد82

8- جسم زرد در کدام مرحله از چرخه تخمدان و تحت تاثیر چه هورمونی تشکیل می شود؟ ( 5/0 )                             مرداد82

9- در چرخه ی تخمدان مرحله ی فولیکولی از چه زمانی آغاز می شود؟ ( 5/0 )                                                     دی 82

10- لوله ی اپیدیدیم در دستگاه تولید مثلی مرد چه نقشی دارد؟ ( 5/0 )                                                     شهریور 83 دی 84

11- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: ( 1 )                                                                           شهریور 83 دی 84 شهریور 86

الف ) فولیکول                             ب ) رویان

12- غدد برون ریز دستگاه تولید مثلی مرد را نام ببرید. ( 75/0 )                                                                         دی 83

13- علت ریزش دیواره رحم در پایان چرخه جنسی را شرح دهید.( 1 )                                                                دی 83

14- الف ) غده های وزیکول سمینال چه ماده ای ترشح می کنند و این ماده چه نقشی دارد؟ (1 )                                 خرداد84

ب ) پس از تخمک گذاری LH چه تاثیری بر فولیکول پاره شده دارد؟

15- لوله ی فالوپ چیست؟ ( 5/0 )                                                                                                          خرداد84

16- الف ) نقش هورمون های LH و FSH را در اعمال بیضه ها بنویسید. ( 1 )                                                   شهریور 84

ب ) چرخه ی تخمدان چیست؟

17- هر یک از موارد زیر در دستگاه تولید مثلی مرد چه نقشی دارد؟ ( 5/0 )                                                          خرداد85

الف ) هورمونLH                               ب ) ترشحات غده های پیازی میز راهی

18- جسم زرد چیست وچه نقشی دارد؟ (5/0 )                                                                                            خرداد85

19- غده های برون ریزی را که سر راه خروجی اسپرم ها قرار دارندنام ببرید. ( 5/0 )                                              شهریور 85

20- حداکثر میزان LH چه تاثیری بر گامت ها و فولیکول در تخمدان دارد؟ ( 5/0 )                                         شهریور 85 دی 85

21- الف ) چه بخشی از بیضه هورمون تستوسترون ترشح می کند؟ ( 75/0 )                                                            دی 85

ب ) مراحل چرخه ی تخمدان را نام ببرید.

22- نقش هر یک از موارد زیر در دستگاه تولید مثلی انسان چیست ؟ ( 1 )                                                             خرداد86

الف ) سلول های بینابینی                                           ب ) مژک های ابتدای لوله فالوپ

ج ) کوریون                                                           د) ماهیچه های صاف اطراف میزراه

23- چه اعمالی صورت می گیرد تا از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری شود؟ (5/0 )                        خرداد86

24- نقش هر یک از موارد زیر در دستگاه تولید مثلی انسان چیست ؟ ( یک مورد کافی است ) (1 )                                شهریور 86

الف ) مایع ترشحی غده های پیازی میز راهی         ب ) جفت            ج ) جسم زرد                د) اپی دیدیدیم

25- چرا بیضه ها که در دوران جنینی درون حفره ی شکم قرار دارند کمی قبل از تولد وارد کیسه ی بیضه در خارج از حفره ی شکم می شوند؟ ( 5/0 )                                                                                                                                     شهریور 86

26- نقش هر یک از موارد زیر در دستگاه تولید مثل انسان چیست ؟ ( 1 )                                                                 دی 86

الف ) هورمون LH در مرد                                    ب ) ترشحات قلیایی پروستات

ج ) استروژن در زن                                              د ) غشای کوریون

27- الف ) کدام غده مواد قندی را برای تامین انرژی اسپرم تولید می کند؟ ( 75/0 )                                                   خرداد87

ب ) کاهش هورمون های استروژن وپروژسترون در چرخه قاعدگی چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

ج ) سلول های مولد تخمک ( گامت نابالغ ) در تخمدان تقسیم میوز خود را از چه زمانی آغاز می کنند؟

28- الف ) کدام بخش از بیضه تستوسترون ترشح می کند؟ (5/0 )                                                                       شهریور 87

ب ) بلوغ اسپرم در کدام بخش از بیضه صورت می گیرد؟

29- قبل از تخمک گذاری در انسان میزان ترشح کدام هورمون جنسی افزایش می یابد و اثر آن چیست ؟ ( 5/0 )                شهریور 87

3- نمو

1- جفت از کدام پرده ی جنینی منشاء می گیرد و نقش آن چیست؟ ( 5/0 )                                                              خرداد81

2- غشاهای حفاظت کننده اطراف رویان ( جنین انسان ) را نام ببرید ( 5/0 )                    شهریور 81 خرداد83 خرداد85- شهریور 87

3- چرا مادران در دوران بارداری می باید از مصرف هر گونه دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنند ؟ ( 5/0 )                  دی 81

4- الف ) به عمل اتصال بلاستوسیت به جداره ی  رحم چه می گویند؟ ( 5/0 )                                                         مرداد82

ب ) کدام پرده ی جنینی در تشکیل جفت دخالت دارد؟

5- بلاستوسیست را تعریف کنید. ( 5/0 )                                                                                             دی 82 شهریور 84

6- سه لایه بافت مقدماتی رویان را نام ببرید. ( 75/0 )                                                                                       خرداد84

7- دو پرده ای که رویان را حفاظت و تغذیه می کنند نام ببرید . ( 5/0 )                                                                   دی 84

8- جفت را تعریف کنید ( 5/0 )                                                                                                                 شهریور 85

9- دو لایه از لایه های بافت مقدماتی را که به وسیله سلول های داخلی بلاستوسیت تشکیل می شوند نام ببرید. ( 5/0 )          دی 86

10- الف ) گر گرفتگی ( افزایش دمای بدن ) در یائسگی ناشی از چیست ؟ ( 1 )                                                       خرداد87

ب ) وظایف جفت را بنویسید.

ج ) با سونوگرافی چگونه ( بر اساس کدام شواهد ) می توان به سن جنین پی برد؟

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 18:26  توسط ناصر مستقيمي  |